Make your own free website on Tripod.com
4. Welke groepen zijn langdurig werkloos?
Werkloosheid ligt bij bepaalde groepen hoger dan bij andere. Doelgroepenbeleid is het beleid dat de overheid voert om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te creëren met behulp van maatregelen. Op de arbeidsmarkt heb je diverse groepen mensen die langdurig geen werk kunnen vinden, hieronder staan voorbeelden van groepen mensen die niet zo snel werk kunnen vinden waardoor de werkloosheid stijgt.
Allochtonen
In Nederland hebben allochtonen veel last van werkloosheid. De werkloosheid onder allochtonen in Nederland is de laatste jaren flink gestegen. Volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau is dit jaar 16 procent van de allochtonen werkloos. In 2001 was dit nog 9 procent.
De werkloosheid onder allochtonen was in 2003 14,5% en in 2004 16%.
Vooral de werkloosheid onder Marokkanen nam sterk toe, deze steeg van 17 naar 22%.
De werkloosheid onder Marokkaanse mannen (24%) was in 2004 ruim vijf keer zo groot als onder autochtone mannen (4,4%).
Van de autochtone bevolking is slechts 5 procent werkloos. Van de grote groepen allochtonen is de werkloosheid het hoogst bij de Marokkanen (22 %) en de Antilianen (%).
Bij werkzoekenden uit de nieuwere etnische groepen (Afghanen, Somaliërs, Irakezen) komen werkloosheidspercentages van 25 tot 50% voor.
De werkloosheidsverschillen tussen allochtone en autochtone jongeren zijn minder groot dan onder ouderen. Maar ook bij jongeren is de werkloosheid onder allochtone jongeren veel hoger dan onder autochtone jongeren.
Positieve ontwikkelingen zijn:
o De arbeidsdeelname van Turkse en Surinaamse vrouwen nam juist toe.
o Het onderwijsniveau van de tweede generatie is beter.
Dit zijn een paar reden waarom de positie van allochtonen zwak is op de arbeidsmarkt:
(1) Niet-westerse allochtonen zijn meer dan autochtonen aangewezen op lager geschoolde en flexibele banen. Deze staan doorgaans het eerst op de tocht als het economisch slechter gaat.
(2) Illegale arbeidskrachten bezetten banen die geschikt zijn voor laagopgeleiden.
(3) Als er een tekort aan banen is en er veel mensen op solliciteren kunnen werkgevers anders reageren. Ze hebben dan eerder de neiging sollicitanten van wie ze een negatief beeld hebben of waar ze geen ervaring mee hebben, af te wijzen.

Andere mogelijke oorzaken zijn dat sommige allochtonen:
o Het Nederlands niet goed genoeg beheersen.
o Laag zijn opgeleid.
o De school zonder diploma verlaten.
o Op de arbeidsmarkt worden verdrongen door migranten uit bijvoorbeeld Europese landen.
o De arbeidsmarkt niet goed genoeg kennen.
o Minder doeltreffende strategieën dan autochtonen hebben om een baan te zoeken.
o Minder relevante netwerken van mensen hebben dan autochtonen. Daardoor worden ze niet op een passende vrijkomende functie gewezen.
Van de Turken en Marokkanen heeft minder dan één op de tien een hbo- of wo-diploma. Ongeveer 40% van de Turken en 45% van de Marokkanen heeft geen onderwijs of alleen basisonderwijs gevolgd.

Jongeren
Relatief veel jongeren zijn het slachtoffer van de huidige slechte economische situatie. Vanwege de tegenvallende economische vooruitzichten en de conjunctuurgevoeligheid van jeugdwerkloosheid, is het risico op een verdere oploop van de jeugdwerkloosheid groot. Jongeren worden vaak als eerste ontslagen als het met een bedrijf minder goed gaat, omdat ze ook als laatste zijn binnengekomen. Ook kunnen ze bij sollicitaties achterblijven als er veel kandidaten met meer werkervaring zijn
Een extra groot risico op werkloosheid lopen vooral de jongeren die de school verlaten zonder 'startkwalificatie' (een diploma op minimaal HAVO of MBO 2 niveau), gelet op de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld. Elk jaar verlaten ruim 40.000 jongeren het onderwijs zonder een diploma op zak. Juist nu is dat een ongewenste ontwikkeling, want de banen liggen niet langer voor het oprapen. Werkgevers gaan kritischer selecteren en zullen al snel de voorkeur geven aan een jongere met een voltooide opleiding.
Er zijn ook jongeren die na hun opleiding best een baan willen hebben, maar doorstuderen om de kans op werk te vergroten.
Gehandicapten
Werkgevers nemen vaak geen gehandicapten aan, een belangrijke reden daarvoor is bijvoorbeeld dat hun werkplek er helemaal niet op is aangepast.
Ouderen
Voor werkgevers is het vaak aantrekkelijker om jonge mensen aan te nemen in plaats van ouderen, omdat jongeren goedkoper zijn. En het aanzien van jonge mensen is vaak beter (denk bijvoorbeeld maar aan disco’s) daar zie je niet vaak ouderen werken.
Huisvrouwen
Er zijn huisvrouwen die wel betaald werk willen doen, maar ze staan niet staan ingeschreven bij een CWI.
WAO’ers
Ook zijn er WAO’ers die best bepaalde werkzaamheden kunnen en willen doen.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] blabla....

:: VOLGENDE ::

:: INHOUDSOPGAVE :) ::