Make your own free website on Tripod.com
7. Welke organisaties zijn betrokken bij werkloosheid?
Werklozen spelen de hoofdrol in het fenomeen werkloosheid. Zij staan centraal in het maatschappelijk probleem, maar dat is vanzelfsprekend. Verder zijn er allerlei organisaties betrokken bij deze kwestie, dit zijn meestal organisaties die proberen de werkloosheid terug te dringen.
De gemeente
Gemeente voert de regels uit die het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheden voorschrijft. De gemeente wil mensen helpen om aan werk of een uitkering te komen.
Uitzendbureaus
Deze uitzendbureaus proberen werk voor je te vinden, ze proberen gelijk een beetje te bemiddelen tussen werkgever en werknemer.
Centraal Planbureau
Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.
Algemene Rekenkamer
Controleorgaan van de Rijksoverheid met als doel het functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Naast het stimuleren van werk,
dat het kabinet als belangrijkste middel zag om armoede te voorkomen en te bestrijden,
moest financiële ondersteuning worden geboden.
Centrum voor Werk en Inkomen (voorheen: Arbeidsbureau)
Werkzoekenden kunnen bij CWI terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent CWI ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Overheidsinstelling die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken en publiceren van sociaal-economische, statistische gegevens over de samenleving.
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheden
Ideeën worden gemaakt en over deze ideeën wordt gepraat en gediscussieerd.
De taak van het ministerie is, het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.
Stichting van de Arbeid
Overlegorgaan voor de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers,
mede gericht op het geven van advies aan de overheid.
Vrijbaan
Stichting ter verbetering van de kansen van werkzoekenden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt d.m.v. beleidsonderzoek, projectmanagement en advisering.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van organisaties of instanties voor de werklozen.
Al deze organisaties of instanties streven voor betere leefomstandigheden en dus ook werkomstandigheden van de samenleving. Hun belang hierbij is dat de werkloosheid wordt teruggedrongen en de economie er op vooruitgaat.
Alle organisaties die net zijn genoemd, willen dat alle werkelozen (weer) aan het werk komen. Ze proberen ze daarin te helpen. Godsdienst, traditie en groepsgedrag spelen waarschijnlijk weinig of geen rol in de waarden en normen van de organisaties. Dit is een vrij land en eerlijk is dat er niemand wordt gediscrimineerd, met voorrang op uitkeringen enz.
De mensen die het beste met de werklozen voor hebben streven dus ook naar een betere toekomst voor die mensen.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] blabla....

:: VOLGENDE ::

:: INHOUDSOPGAVE :) ::